Просмотр информации о документе
Название:
Сonceptual generalizations as for the content of individual socio-psychological characteristics of personality development as a leader
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Авторы:
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Язык документа:
англійська
Добавлен в архив:
16.03.2015
Сводная информация по документу:
Moroz, M.V. Сonceptual generalizations as for the content of individual socio-psychological characteristics of personality development as a leader [Текст] / Moroz M.V., Laamanen R.V. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №40 - НТУ "ХПИ", 2014. - ISBN 2078-7812
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Стаття присвячена проблематиці розвитку особистості лідера в контексті змісту окремих соціально-психологічних аспектів її формування. Здійснена спроба щодо конкретизації об’єктів та суб’єктів процесу розвитку особистості лідера, а також з’ясовано сутність процесу розвитку у межах загального змісту тлумачення відповідної категорії. Розглянуто окремі вікові періоди розвитку особистості (юнацький вік) в контексті їх відповідності основним періодам соціалізації людини та розвитку її лідерських якостей. Визначено місце та роль суспільних інститутів та інституцій у формуванні нової якості особистості лідера. Крім того, стаття містить висновки та узагальнення щодо змісту окремих соціально-психологічних особливостей розвитку особистості лідера.

Статья посвящена проблематике развития личности лидера в контексте содержания отдельных социально-психологических аспектов его формирования. Осуществлена попытка относительно конкретизации объектов и субъектов процесса развития личности лидера, а также выяснено сущность процесса развития в рамках общего содержания толкования соответствующей категории. Рассмотрены отдельные возрастные периоды развития личности (юношеский возраст) в контексте их соответствия основным периодам социализации человека и развития его лидерских качеств. Определено место и роль общественных институтов и институций в формировании нового качества личности лидера. Кроме того, статья содержит выводы и обобщения относительно содержания отдельных социально- психологических особенностей развития личности лидера.

The article is devoted to the problems of the leader's personality development in the context of the content of individual socio-psychological aspects of its formation. An attempt on the specification of the objects and the process of development of the individual leader and clarified the nature of the development process within the general content of the interpretation of the relevant category. There were considered several specific age periods of personal development (adolescence) in the context of their compliance with the main periods of human socialization and development of leadership qualities. The place and role of public institutes and institutions in shaping personality traits of new leader. In addition, the article contains the conclusions and generalizations about the content of individual socio-psychological characteristics of the leader's personality development.


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"