Просмотр информации о документе
Название:
Вдосконалення аеродинамічних характеристик впускних каналів і камери згоряння малолітражних високообертових дизелів
Коллекция:
Автореферати » Кандидатські
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
автореферат
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
04.11.2014
Сводная информация по документу:
Вдосконалення аеродинамічних характеристик впускних каналів і камери згоряння малолітражних високообертових дизелів [Текст] / Хандримайлов А.О. // Автореферати : Кандидатські - , 2009.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Дисертація присвячена питанням вдосконалення аеродинамічних характеристик впускних каналів і КЗ малолітражних високообертових дизелів методом чисельного моделювання нестаціонарної газової течії. На підставі огляду літературних джерел зроблений висновок про те, що методи чисельного моделювання течії на основі рішення загальних рівнянь газової динаміки є найбільш перспективними в області дослідження газодинаміки впускних каналів і процесів вихроутворення в циліндрі й камері згоряння. У роботі представлено розробку математичної моделі течії газу у впускному тракті і циліндрі двигуна й програмного комплексу для рішення задач газодинаміки ДВЗ із урахуванням руху границь, підвищення апроксимації за часом до другого порядку точності, введення корекції стисливості для течій малої швидкості. Проведено верифікацію розрахункового методу й отримані задовільні результати. Проведено розрахункове й експериментальне дослідження зі статичної продувки впускних каналів чотириклапанної головки циліндрів малолітражного високообертового дизеля. За результатами досліджень уточнено вимоги до геометричних характеристик впускних каналів, виконання яких забезпечує підвищення інтенсивність вихрового руху заряду без значного зниження коефіцієнта наповнення, а також обґрунтований вибір раціональної форми досліджуваних впускних каналів і клапанів, що дозволяє знизити аеродинамічний опір і підвищити величину вихрового відношення. Виконано чисельне моделювання процесів впуску й стиску. Проаналізовано просторову структуру течії газу у впускних каналах, циліндрі й КЗ. За результатами розрахунків проаналізовано вплив геометричних і режимних параметрів на процес вихроутворення в циліндрі й КЗ.

Диссертация посвящена вопросам усовершенствования аэродинамических характеристик впускных каналов и камеры сгорания малолитражных высокооборотных дизелей методом численного моделирования вязкого нестационарного течения газа. На основании обзора литературных источников сделан вывод, что методы численного моделирования течения на основе решения общих уравнений газовой динамики являются наиболее перспективными в области исследования газодинамики впускных каналов и процессов вихреобразования в цилиндре и камере сгорания, однако трехмерные расчетные модели вязкого турбулентного нестационарного течения сжимаемого газа во впускных каналах и цилиндре с учетом движения клапанов и поршня отсутствуют. В работе представлена разработка математической модели течения газа во впускном тракте и цилиндре двигателя и программного комплекса для решения задач газодинамики ДВС с учетом движения границ, повышения аппроксимации по времени до второго порядка точности, введения коррекции сжимаемости для низкоскоростных течений. Проведена верификация расчетного метода и получены удовлетворительные результаты. Показаны результаты моделирования турбулентных пульсаций с использованием различных моделей турбулентности.

The dissertation is devoted to aerodynamic improvement of intake ports and combustion chambers of small-capacity high-rotation rate diesels by means of numerical simulation of the unsteady gas flow. The overview shows that methods of numerical simulation of the gas flow are the most perspective for the solution of engine gasdynamics problems. These methods allow to investigate both the gasdynamics of intake ports and the process of swirl generation in the cylinder. The development of the computation model of the gas flow in intake ports and a cylinder and the software for the solution of diesel gasdynamics problems is presented taking into consideration the movement of borders, the dual time stepping and the correction of compressibility for low velocity flows. The verification of the computation method has been carried out with the satisfactory results. The computations and experimental investigations of the steady flow through the intake ports of the four-valve cylinder head of a small-capacity high-rotation rate diesel have been carried out. The requirements for geometrical characteristics of the inlet ports have been specified in order to increase the swirl intensity without decreasing of the gas admission. The results of the investigations allow to justify the selection of the rational form of the in-take ports and valves in order to decrease their aerodynamic resistance and to increase the swirl intensity. The calculations of the admission and compression processes have been carried out. Three-dimensional structure of the gas flow in the intake ports, the cylinder and the combustion chamber has been analyzed. The results of the computations allow to define the effect of the geometrical and operation parameters on the process of the swirl generation in the cylinder and combustion chamber.


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"