Просмотр информации о документе
Название:
101851 Коробка передач
Коллекция:
Патенти і винаходи » Винаходи
Ключевые слова:
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
винахід
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
25.02.2014
Сводная информация по документу:
Калінін, С.В. 101851 Коробка передач [Текст] / Калінін С.В., Самородов В.Б., Забєлишинський З.Е., Скрипник І.А., Калиновський В.С., Деркач О.І., Рябиченко Є.О., Шаповалов Ю.К. // Патенти і винаходи : Винаходи - , 2013.
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Винахід належить до транспортного машинобудування, зокрема до трансмісій автомобілів і тракторів. Коробка передач містить корпус 1, у якому на підшипниках 2 та 3 встановлений ведучий вал 4, а на підшипниках 5 та 6 - ведений вал 7. На валах 4 та 7 встановлені пари шестерень постійного зачеплення. Вісь симетрії А проходить перпендикулярно площині осей валів 4 та 7 через точку, що розміщена посередині між осями валів 4 та 7 та посередині між підшипниками 2 та 6 валів. Шестерні 8 та 16, 10 та 14, 15 та 9, а також муфти 11 та 13 встановлені попарно симетрично відносно осі А та виконані однаковими. Шестерні 8 та 16 встановлені на валах без осьового переміщення та провертання. Шестерні 9, 10, 14 та 15 встановлені на підшипниках 17 з можливістю провертання без осьових переміщень. Муфти 11 та 13 встановлені з можливістю осьового переміщення без провертання. Шестерні 9, 10, 14 та 15 мають шліцьові вінці 18, а муфти 11 та 13 - шліцьові вінці 19. Вісесиметричне розташування однакових шестерень і муфт уможливлює їхню симетричну перестановку, що має наслідком можливість зношування обох боків зубів шестерень і муфт і подовження терміну їх працездатності.

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к трансмиссиям автомобилей и тракторов. Коробка передач содержит корпус 1, в котором на подшипниках 2 и 3 установлен ведущий вал 4, а на подшипниках 5 и 6 - ведомый вал 7. На валах 4 и 7 установлена пара шестерен постоянного зацепления. Ось симметрии А проходит перпендикулярно плоскости осей валов 4 и 7 через точку, которая размещена посредине между осями валов 4 и 7 и посредине между подшипниками 2 и 6 валов. Шестерни 8 и 16, 10 и 14, 15 и 9, а также муфты 11 и 13 установлены попарно симметрично относительно оси А и выполнены одинаковыми. Шестерни 8 и 16 установлены на валах без осевого перемещения и проворачивания. Шестерни 9, 10, 14 и 15 установлены на подшипниках 17 с возможностью проворачивания без осевых перемещений. Муфты 11 и 13 установлены с возможностью осевого перемещения без проворачивания. Шестерни 9, 10, 14 и 15 имеют шлицевые венцы 18, а муфты 11 и 13 – шлицевые венцы 19. Осесимметричное расположение одинаковых шестерен и муфт делает возможным их симметричную перестановку, что имеет следствием возможность износа обеих сторон зубов шестерен и муфт и удлинение срока их работоспособности.

The invention relates to transport machine-building, in particular to transmissions of motor cars and tractors. The gear box includes the body 1 in which on bearings 2 and 3 drive shaft 4 is installed, and on the bearings 5 and 6 – driven shaft 7. On the shafts 4 and 7 pairs of pinions with constant mesh are installed. Axis of symmetry A goes normally to the plane of axes of the shafts 4 and 7 through a point that is located at the middle between the axes of the shafts 4 and 7 and at the middle between the bearings 2 and 6 of the shafts. The pinions 8 and 16, 10 and 14, 15 and 9, and the clutches 11 and 13 are installed in pairs symmetrically with respect to the axis A and are made same. The pinions 8 and 16 are installed on the shafts without axial displacement and turn. The pinions 9, 10, 14 and 15 are installed on the bearings 17 with capability of turn without axial displacements. The clutches 11 and 13 are installed with capability of axial displacement without turn. The pinions 9, 10, 14 and 15 have spline crowns 18, and the clutches 11 and 13 – spline crowns 19. Arrangement of same pinions and clutches with axial symmetry makes possible symmetrical replacement of those, due to that there is possibility of wear of both sides of the teeth of the pinions and the clutches and prolongation of the term of service life of those.


© 2021 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"