Просмотр информации о документе
Название:
«Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську
Коллекция:
Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" » Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
Кафедра:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
2078-7812
Вид документа:
стаття
Язык документа:
українська
Добавлен в архив:
15.10.2013
Сводная информация по документу:
Купрієнко, Ю.В. «Хибні друзі перекладача» в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську [Текст] / Купрієнко Ю.В., Сторчило Т.В. // Збірники наукових праць НТУ "ХПІ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №28 - Вестник НТУ "ХПИ", 2010. - ISBN 2078-7812
Постоянная ссылка:
Аннотация:

Особливістю сучасної науки є надбання англійської мови статусу сві- тової наукової і технічної літератури. У результаті, переклад науково- технічної літератури з англійської на українську мову вимагає від переклада- ча високого рівня кваліфікації, включаючи знання лексичних, граматичних та стилістичних особливостей науково-технічних текстів. За останні роки зріс інтерес дослідників до категорії слів, які назива- ються в літературі з перекладу «хибними друзями перекладача». При перекладі даної категорії слів можуть виникати хибні ототожнен- ня, оскільки міжмовні аналогізми мають деяку графічну (або фонетичну), граматичну та семантичну спільність. В даний час термін «хибні друзі перекладача» в основному використо- вується тоді, коли автори стосуються проблем теорії та практики перекладу. Актуальність даної роботи полягає в тому, що явище «хибних друзів перекладача» досить поширене, а кількість помилок, які здійснюють при пе- рекладі літератури висока.

Особенностью современной науки является то, что английский язык при- обрел статус мировой научной и технической литературы. В результате, перевод научно-технической литературы с английского на украинский язык требует от пе- реводчика высокого уровня квалификации, включая знание лексических, грамма- тических и стилистических особенностей научно-технических текстов. За последние годы возрос интерес исследователей к категории слов, назы- ваемых в литературе по переводу ложными друзьями переводчика. При переводе данной категории слов могут происходить ложные отожде- ствления, поскольку междуязычные аналогизмы имеют некоторую графическую (или фонетическую), грамматическую, а часто и семантическую общность. В настоящее время термин «ложные друзья переводчика» в основном ис- пользуется тогда, когда авторы касаются проблем теории и практики перевода. Актуальность данной работы заключается в том, что это явление доста- точно распространено, а количество ошибок, которые совершают при переводе литературы, высока.

absent


© 2020 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"